PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020
spotkania regionalne
NOWE MOŻLIWOŚCI - ZGŁOŚ UDZIAŁ!

Podczas spotkania przewidujemy możliwość udziału jednej osoby z każdej instytucji. Jeśli z Państwa instytucji jest zainteresowanych udziałem więcej osób prosimy o ich zgłoszenie jako osób dodatkowych, a możliwość ich udziału będzie potwierdzona w miarę dostępności miejsc najpóźniej na 5 dni przed terminem spotkania.

Rejestracja

Uczestnik spotkania

dodaj osobę
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Zamawiającego oraz Organizatora Nowoczesnej Firmy S.A, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałam/em do wiadomości Nowoczesnej Firmy S.A. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi